Foreningen

FORENINGEN:
Religionshistorisk Forening er en blanding af en foredrags-, netværks- og alumneforening, der fungerer som fagligt forum for religionshistorisk forskning i Danmark. Foreningens overordnede formål er opretholde og udvikle et vitalt og aktivt fagmiljø for akademisk religionshistorie samt at at udbrede kendskabet til religionshistoriske studier også til videre kredse.

Foreningen arrangerer religionshistorisk relevante foredrag, filmforevisninger, debat, ekskursioner mv. Der afholdes desuden et årligt arrangement, hvor nybagte kandidater, der er medlemmer af foreningen, inviteres til at præsentere deres speciale under festlige former og med efterfølgende middag. De fleste arrangementer er åbne for alle, men der afholdes tillige hvert år særlige arrangementer, som er forbeholdt for foreningens medlemmer.

RELIGIONSHISTORIE:
Religionshistorie er det videnskabelige studium af alle religioner – i fortid og nutid og i alle geografiske egne.

Tidligere dannede man videnskabelige fagbetegnelser med det græske ord for forskning: “historia”.
Fagets navn angiver således at religionshistorie omfatter alle former for videnskabelige studier af religion – ikke mindst i nutiden – og er samtidig et tegn på, at faget har en lang tradition bag sig som universitetsfag.
Da religion kan forekomme som del af alle former for menneskelig virksomhed og i menneskets kontakt med naturen, kan religionshistorie i meget vidt omfang anskues som studiet af menneskers samfundsdannelse og af menneskets forhold til naturen.
Vi anvender derfor en bred vifte af videnskabelige metoder udviklet inden for stort set alle andre videnskabelige discipliner, herunder særligt filologi og sprogvidenskab, antropologi, sociologi, historie og kildekritik, idehistorie, kognitiv teori samt naturvidenskabelige discipliner.

Religionshistorie er et komparativt fag, der især fokuserer på empiriske studier.

CHAOS:
Foreningen var i sin tid initiativtager til tidsskriftet Chaos , (Chaos – Skandinavisk Tidsskrift for Religionshistoriske Studier), der i dag er det førende religionsvidenskabelige fagtidsskrift, udgivet på de skandinaviske sprog. Chaos er nu et selvstændigt tidsskrift med en uafhængig redaktion, men alle medlemmer af Religionshistorisk Forening modtager automatisk et abonnement som led i deres medlemskab. Chaos udkommer to gange årligt.

Lukket for kommentarer.